JE-Laserservice-Laser-och-mikroskop.gif

Limmer_logo.png

kaps_logo.png

Walker_logo.jpg

honeywell_logo.png

Miljöpolicy

Miljöpolicy för JE Laserservice AB

JE Laserservice AB importerar, lagerhåller, säljer och distribuerar huvudsakligen elektronik, exempelvis medicinska lasrar och mikroskop. Vi utför även reparationer och service på olika medicinska apparater. Med miljöpolicyn uttrycker vi vilja att ta vår del av ansvaret för att förbättra miljön och medverka till en varaktig hållbar utveckling. Kretsloppstankande och hushållning med naturresurser ska vara en viktig utgångspunkt för vår affärsverksamhet. Miljöarbetet ska bedrivas inom ramen för vår affärsidé och vara väl integrerat i det operativa arbetet. Genom hög kompetens hos våra medarbetare och genom att ständigt utveckla vår kunskap om miljöeffekter kan vi ha en helhetssyn på miljöfrågorna. Miljöåtgärder ska vidtas så långt som det är tekniskt möjligt, företagsekonomiskt rimligt och miljömässigt motiverat.

Vår målsättning är att;

  • fortlöpande utveckla och förbättra arbetet med att minska vår miljöpåverkan samt förebygga förorening.
  • driva den dagliga verksamheten på ett sådant sätt att vi bidrar till en långsiktigt hållbar utveckling i samhället.
  • följa gällande miljölagstiftning och andra krav som företaget omfattas av. Dessa lagar ska ses som minimikrav för verksamheten.
  • ägna kretsloppshantering av förpackningsmaterial extra uppmärksamhet.
  • vidmakthålla en öppen dialog med myndigheter, leverantörer och kunder avseende vårt miljöarbete.
  • informera våra kunder och samarbetspartner om förändringar i vår miljöpolicy.
  • säkerställa att våra anställda fortlöpande orienteras om nya lagar, regler, bestämmelser och rekommendationer inom miljöområdet.
  • regelbundet utvärdera vårt miljöarbete och vår miljöpolicy.

Adress Telefon/Fax  E-Post Organisationsnummer
JE Laserservice AB 08 - 520 130 20 info@je-laserservice.se 556561-8104
Backluravägen 29C, 5tr
149 43  NYNÄSHAMN
SVERIGE